Chandelier Janskerk

The Janskerk in the historic city center of Utrecht is one of the most prominent objects in the permanent light-route ‘Trajectum Lumen’ which can be visited from dawn till midnight every day.

The lighting plan shows both the history of the building by the different styles each illuminating in their own way and on the other hand, the aim is to surprise the visitor and show. The magic of light The windows of the choir the visitor experience from the outside sometimes projection surfaces like twinkling light reflections, as if the sunlight that shines on the water, and sometimes you can look deeper and see the space that lies behind it, the vault. The building is a monument, and to make the building as little as possible interventions, in consultation with the church decided to replace it with a new design. Existing chandelier The chandelier of 2.5m diameter, which is manufactured by RENA, are 12 color changing LED emitters and recorded six projectors, there is also general lighting for the choir integrated. When the church is in use, the clerk can disable the dynamic lighting. Besides the chandelier is also the ceiling of the church exposed so that shines through the windows of the Romanesque part of the church and the windows from the outside have a warm glow (as if there were candlelight in the room). Again, take into account the status of monument and we tried to achieve with minimal intervention and maximum impact and also by utilizing as many existing terminals.

De Janskerk in Utrecht is één van de prominente objecten in de permanente lichtroute Trajectum Lumen die het gehele jaar door tot 24:00 te zien is. Het lichtplan toont enerzijds de geschiedenis van het gebouw door de verschillende bouwstijlen ieder op een eigen wijze te belichten en anderzijds is het de bedoeling om de bezoeker te verrassen en de magie van licht te laten zien.  De ramen van het koor die de bezoeker vanaf de buitenzijde ervaart zijn soms projectievlakken zoals twinkelende lichtreflecties, als ware het zonlicht dat op het water schijnt, en soms kun je dieper kijken en zie de ruimte die er achter ligt, het gewelf. Het gebouw is een monument en om zo min mogelijk ingrepen te doen aan het gebouw is er in samenspraak met de kerk gekozen om de bestaande kroonluchter te vervangen door een nieuw ontwerp. In de kroonluchter van 2,5m diameter, die vervaardigd is door RENA, zijn 12 LED kleur wisselende stralers opgenomen en een zestal projectoren, daarnaast is er ook algemene verlichting voor het koor geïntegreerd. Wanneer de kerk in gebruik is kan de koster de dynamische verlichting uitschakelen. Naast de kroonluchter is ook het plafond van de kerk belicht zodat deze doorschemert door de ramen van het Romaanse gedeelte van de kerk en de ramen van buitenaf een warme gloed hebben (als ware er kaarslicht in de ruimte). Ook hier is rekening gehouden met de status van monument en hebben we geprobeerd om met een minimum aan ingrepen en zo groot mogelijk effect te bereiken en daarnaast ook door gebruik te maken van zoveel mogelijk bestaande aansluitpunten.

Atelier LEK: Sjoerd van Beers, Juliette Nielsen, Iris Dijkstra